Określanie powierzchni podstawy lub szerokości fundamentu

Do właściwego określenia powierzchni podstawy lub szerokości fundamentu potrzebna jest znajomość wartości sił działających w okresie eksploatacji budynku. Obciążenia zmienne o pełnych wartościach występują tylko wyjątkowo. W związku z tym powierzchnia podstawy lub szerokość ławy fundamentowej, Określana proporcjonalnie do możliwych nacisków, dawałaby na ogól przy normalnej pracy budynku niejednakowy nacisk na grunt, a zatem i nierównomierne jego osiadanie. Na przykład w budynkach szkieletowych udział obciążenia stałego przenoszonego przez słupy skrajne szkieletu jest większy od obciążenia przenoszonego przez słupy pośrednie. Ponieważ obciążenie zmienne nie występuje w pełnej wartości, zatem zwymiarowanie stóp czy ław fundamentowych na pełne możliwe obciążenie słupów prowadziłoby przy normalnym użytkowaniu budynku do większych naprężeń pod fundamentami skrajnymi, a przez to do ich większego osiadania. Ciężar własny fundamentu wraz z ciężarem gruntu spoczywającego na jego odsadzkach uwzględnia się przy sprawdzeniu nacisków na grunt. Przy wyznaczaniu sil wewnętrznych w fundamencie nie uwzględnia się zarówno ciężaru własnego fundamentu, jak też działania naprężeń w gruncie wywołanych tym ciężarem. Parcie gruntu uwzględnia się na ogół tylko przy istnieniu ścian piwnicznych stanowiących konstrukcję fundamentu. W innych przypadkach ma ono znaczenie drugorzędne. Odpór gruntu można uwzględniać w obliczeniach tylko wówczas, gdy istnieje pewność, że fundament nie będzie odkopany w miejscu działania odporu oraz gdy dopuszcza się poziome przemieszczenia fundamentu niezbędne do wywołania odporu w gruncie. Nieprawidłowe jest natomiast przenoszenie sił poziomych częściowo przez odpór gruntu, a częściowo przez tarcie fundamentu po gruncie. [podobne: remondis opole, średnice rur kanalizacyjnych, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remondis opole średnice rur kanalizacyjnych wiązanie krzyżykowe