Jako narzedzia stosowane sa powszechnie

Jako narzędzia stosowane są powszechnie frezy obwiedniowe, przeznaczone do obróbki uzębień kół metalowych. Należy zaznaczyć, że obróbka tymi narzędziami jest wysoce nieracjonalna, nie mają one bowiem odpowiednich elementów geometrycznych ostrzy, a przede wszystkim za małe kąty przyłożenia i natarcia. Obróbkę wykonuje się wyłącznie na frezarkach do metali. Obrabiarki te nie zapewniają jednak dostatecznie dużych zalecanych prędkości Skrawania. Najistotniejsze wskazania, dotyczące racjonalnego frezowania uzę— bienia kół zębatych z tworzyw sztucznych można sformułować w nastę7 pujących wariantach: I) Przez zrniany konstrukcyjne frezarki należy dążyć do przesunięcia zakresu ilości obrotów w kierunku ich zwiększenia. W znormalizowa131 nych frezach do obróbki metali należy wykonać korekcję, polegającą na: a) szlifowaniu kąta przyłożenia a do wartości 12+20 0 , przy pozostałych elementach bez zmian lub b) szlifowaniu kąta a do wartości 12+20 0 oraz kąta natarcia y do wartości 10+20 0 . 2) Przy stosowaniu normalnych frezarek do metali bez zmian konstrukcyjnych, jako narzędzia należy używać obwiedniowego freza składanego. Frez taki, mając dużą średnicę i dużą ilość ostrzy (z 15+20) Rys. 9.2. Zależność wysokości Rz nierówności od posuwu p podczas frezowania obwiedniowego uzębienia kół zębatych z: fenolowych laminatów tkanino— wy ch , 2 fenolowych laminatów drzewnych; R mierzono na walcu po— działowym, obróbka znormalizowanym frezem do metali, ilość zębów koła obrabianego z — 36, moduł 2,5, zęby proste. kat przyporu 200, prędkość skrawania v = 36 m/min umożliwia uzyskanie zalecanej prędkości skrawania i zwiększenie dokładności obróbki. Można więc dojść do wniosku, że nie ma potrzeby budowania specjalnych frezarek obwiedniowych do tworzyw sztucznych. Duże znaczenie ma dokładność wymiarowo-kształtowa zębów oraz gładkość powierzchni obrobionych. Na rys. 9.2 przedstawiono zależność wysokości Rz nierówności od posuwu, a na rys. 9.3 zależność mocy skrawania N od posuwu podczas frezowania obwiedniowego uzębienia kół zębatych z fenolowych laminatów tkaninowych i drzewnych. [patrz też: szerokość drzwi wejściowych, welurowe naklejki na ścianę, okna tarasowe przesuwne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny szerokość drzwi wejściowych welurowe naklejki na ścianę