Posts Tagged ‘bramy garażowe segmentowe wymiary’

Wplyw obciazenia wiatrem na nosnosc scian i obliczanie na sily poziome.

Thursday, November 15th, 2018

W przypadku, gdy konstrukcja budynku o ścianach monolitycznych nie spełnia wymagań wymienionych w p. 2.:.4.1, należy w obliczaniu sztywności przestrzennej budynku uwzględnić wpływ obciążenia wiatrem. Wypadkową Wy od obciążeń wiatrem działającą na strop jednej kondygnacji i przekazywaną na wszystkie przepony pionowe obliczamy ze wzoru. Wypadkowa W y rozkłada się na siły W 1, W 2 .. W n przypadające na poszczególne ściany poprzeczne, przy czym na wysokości stropów poszczególnych kondygnacji działają odpowiednio siły wi, wiI, wf . …read more

SPECJALNE RODZAJE SCIAN

Thursday, November 15th, 2018

Ściany piwniczne Uwagi ogólne. Ściany piwniczne budynku, obok roli zewnętrznych i wewnętrznych przegród pomieszczeń użytkowych podziemia, przenoszą na ławę fundamentową obciążenia pionowe ze ścian i stropów oraz, w przypadku ścian zewnętrznych, ograniczających i chroniących piwnice od zewnątrz przejmują boczne parcie ziemi. Ze względu na mniejsze koszty wykonania oraz deficyt cegły ceramicznej, ściany piwniczne aż do poziomu tzw. zerowego, tj. do powierzchni stropu nad piwnicami, wykonuje się przeważnie jako monolityczne w deskowaniach przestawnych. …read more

Zabezpieczenie scian piwnicznych od korozji i izolacje przeciwwilgociowe.

Thursday, November 15th, 2018

Do najbardziej groźnych czynników dla betonowych ścian piwnicznych należą kwasy organiczne, roślinne i zwierzęce tłuszcze i oleje oraz kwasy: siarkowy, solny, węglowy, które mogą przedostać się do gruntu razem ze ściekami fabrycznymi. Przy projektowaniu betonowych ścian piwnicznych w zakładach przemysłowych należy pamiętać o tym, że wody gruntowe stają się często agresywnymi dopiero po wybudowaniu zakładu wskutek zanieczyszczenia ściekami. Wobec tego, przy projektowaniu zakładu należy wziąć pod uwagę rodzaj ścieków i odpadów z produkcji. Dla zabezpieczenia betonów piwnicznych przeciw szkodliwemu działaniu wód kwaśnych zalecane są następujące środki: a) stosowanie cementu glinowego lub przedniego, b) stosowanie betonów o wskaźniku wodno-cementowym C < 0,5 dobrze zagęszczanych, c) zwiększenie zawartości cementu w betonie w stosunku do ilości stosowanych w zwykłych warunkach, d) zwiększenie grubości warstwy betonu otulającej pręty stalowe w przypadku zbrojenia ścian. Przy wodach 0 silnej agresywności otulenie nie może być mniejsze niż 5 cm. …read more

izolacje typu sredniego

Thursday, November 15th, 2018

Do izolacji typu średniego zalicza się izolacje bitumiczne 2 jedną lub dwiema warstwami wkładek z papy, izolacje z plastycznych mas bitumicznomineralnych, asfaltów lanych i wypraw wodoszczelnych. Izolacie tego typu stosuje się w celu zabezpieczenia ścian piwnicznych przed wodą opadową przesączającą się powoli przez mało przepuszczalny grunt lub przed wodą kapilarną podciąganą z gruntu ponad poziom posadzki piwnicznej. Izolacje typu ciężkiego stosowane są tylko w przypadkach konieczności zabezpieczenia ścian przed wodą znajdującą się pod ciśnieniem. Izolacja tego typu składa się z materiałów bitumicznych z wkładkami. Jako materiał bitumiczny stosuje się lepiki bitumiczne a jako wkładki papy, juty i inne tkaniny asfaltowe, papy z wkładkami ołowianymi, folie z mas plastycznych itp. …read more