Posts Tagged ‘domy drewniane’

Balkony i wykusze

Monday, February 19th, 2018

Zasady konstrukcji. Balkony w ścianach murowanych projektuje się najczęściej jako płyty wspornikowe, będące przedłużeniem stropu żelbetowego. W ścianach grubszych płyta balkonowa zamocowana jest często w wieńcu lub nadprożu. Wyjątkowo zdarza się przy dosyć szerokich balkonach o większym zasięgu, że zachodzi potrzeba zaprojektowania osobnych belek wspornikowych stanowiących przedłużenie podciągów stropowych lub utwierdzonych w ścianie i dopiero na tych belkach należy oprzeć płytę. Dla najczęściej stosowanego wysięgu balkonów do 1,5 m wystarcza w zupełności płyta bez belek. W celu ułatwienia odpływu wody należy górną powierzchnię płyty balkonowej wykonać ze spadkiem 1010 w kierunku od ściany, a na końcu zaopatrzyć płytę w gzyms lub tzw. łzawnik (kapinos) ułatwiający opadanie wody z balkonu bez zamakania spodu płyty. Grubość płyty balkonowej może być na całej długości wysięgu jednakowa lub też powiększać się w kierunku ściany wraz ze wzrostem momentów zginających, Najmniejsza grubość płyty balkonowej wynosi 8 cm, przy cieńszej bowiem płycie trudno jest osadzić słupki poręczy balkonowych. Wykuszami nazywamy wystające z powierzchni ściany zamknięte przestrzenie oparte wspornikowo i służące do powiększenia pokojów na piętrach. Załamany na zewnątrz w tych miejscach mur ściany zewnętrznej opiera się na wywanej ściany zewnętrznej pierwszego i wyższych pięter stosuje się podciąg 33 leżący na głównych murach budynku. Podciąg ten powinien być ukryty w stropie. Opierają się na nim belki stropowe 11 i 22, których końce ujęte są pod ścianą frontową wykuszu usztywniającą belką poprzeczną. W szczególnych przypadkach frontowa i boczne ściany wykuszu mogą opierać się na belce 3113 załamanej w planie i obliczonej na działanie ciężaru własnego ścian i stropu wykuszu oraz obciążenie użytkowe stropu. W celu możliwie największego odciążenia wspornika wykuszu, w jego ścianach bocznych i frontowej stosuje się duże okna. [patrz też: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna]

Obliczanie balkonów i wykuszy.

Monday, February 19th, 2018

W przypadku, gdy płyta balkonowa osadzona jest w murze wspornikowo bez połączenia z belką nadproża, wieńca lub ze stropem sprawdzamy płytę na pewność przeciwko obróceniu dookoła zewnętrznej krawędzi muru. Płytę balkonu obliczamy jako wspornik o rozpiętości l i szerokości 1 m. Średnica głównych wkładek leżących u góry płyty wynosi 678 mm, zaś średnica wkładek rozdzielczych ułożonych w odstępie najwyżej co 30 cm 576 mm. W obliczeniu ciężaru P należy uwzględnić ciężar i obciążenie poręczy zgodnie z normą. Obliczenie statyczne wykuszy sprowadza się w przypadku wykonania ich konstrukcji do obliczenia podciągu i belek stropowych przewieszonych 22. Działanie przewodów wentylacyjnych i dymowych w ścianach zależne jest od następujących czynników: a) kształtu i wielkości przekroju kanałów, b) różnicy ciśnień między rusztem paleniska a wylotem komina, c) oporów tarcia gazów spalinowych w przewodzie, d) trwałości materiałów użytych do budowy przewodów. Najbardziej odpowiedni jest kołowy przekrój przewodu dający najmniejszą powierzchnię tarcia. Najmniejsza średnica przewodu dymowego dla 172 pieców nie może być mniejsza niż 15 cm. W celu zapewnienia właściwego ciągu przewody dymowe i wentylacyjne należy umieszczać w ścianach wewnętrznych przechodzących przez pomieszczenie ogrzewane. Zmniejszenie oporów tarcia gazów spalinowych o powierzchnię uzyskuje się przez nadanie wewnętrznej powierzchni przewodów możliwie gładkiej powierzchni. Przy normalnym użytkowaniu przewodów dymowych w budownictwie mieszkaniowym należy się liczyć z temperaturą gazów spalinowych przy wlocie do przewodu w granicach 1507300°C. W przypadku jednak samoczynnego lub celowego wypalania sadzy w kominie temperatura gazów może dojść do 1000°C. Z tych względów materiał stosowany do wyrobów elementów kominowych powinien poza ognioodpornością mieć dużą wytrzymałość ze względu na dość znaczne zmiany temperatur. Poza tym materiał dla elementów kominowych musi być odporny na chemiczne działanie kwasów i innych szkodliwych czynników zawartych w spalinach lub też tworzących się pod wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. [przypisy: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]