Posts Tagged ‘tarasy drewniane’

10. Dobór warunków frezowania W tabl.

Tuesday, February 27th, 2018

10. Dobór warunków frezowania W tabl. 7.8 zestawiono zalecane warunki Skrawania podczas frezowania różnych tworzyw sztucznych. Dane z literatury [63 i 65] pozwoliły na opracowanie bardziej szczegółowych zalecanych warunków skrawania w przypadku frezowania fenolowych laminatów tkaninowych i papierowych frezami ze stali szybkotnących (tabl. 7.9). Wartości liczbowe, zawarte w tej tablicy, można również wykorzystać jako orientacyjne w przypadku frezowania fenoIowych laminatów drzewnych. Rozważając wady i zalety frezowania współbieżnego i przeciwbieżnego, można dojść do wniosku, że ze względów technologicznych tworzywa sztuczne należy frezować raczej współbieżnie. W warunkach ustalonej produkcji wielkoseryjnej, a zwłaszcza masowej, gdy techniczne normy wykonania poszczególnych operacji powinny bye wyznaczone bardzo dokładnie, može okazać Sie opłacalne bardzo czasochłonne obliczanie warunków skrawania z podanych wzorów doświadczalnych. Natomiast w warunkach produkcji seryjnej, a przede wszystkim jednostkowej, postepowanie takie byłoby zupełnie niecelowe jako nieopłacalne, Dlatego też w produkcji jednostkowej i małoseryjnej szerokie zasto— sowanie powinny znaleźć szybkie i uproszczone metody ustalenia wa— runków skrawania. Do tego celu można wykorzystać tablice, suwaki i nomogramy. Jak dotychczas, tylko te ostatnie zaczęto wykorzystywać i to w przypadku niektórych laminatów. Na rys. 7,31 przedstawiono nomogramy do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych fre— zami ze stali szybkotnących. Nomogram, przedstawiony na rys. 7.31a, został sporządzony na podstawie wzorów (7.19), a nomogram, przedsta— wiony na rys. 7.31b, na podstawie wzorów (7.20) i (7.21), natomiast nomogram na rys. 7,31 c na podstawie wzorów (7.22) i (7,23). Wszystkie te nomogramy zbudowane są w następujący sposób: na osi IS9′€91,0,3 ~113Æ”0t1!uop(!)Jeu!uue1q.’ ,0一B!- 0 se、opodeyeme.»tsmun.rum e 7•6·卜 一q
rzędnych znajduje sie w skali logarytmicznej prędkość skrawania v, na osi odciętych kolejno również w skali Logarytmicznej: okres trwałości ostrza T, posuw pa i średnica freza D. W celu ułatwienia wykorzystania nomogramów, zamieszczono kilka przykładów posługiwania się nimi. [przypisy: deska tarasowa, domek narzędziowy, tarasy drewniane ]

Jako narzedzia stosowane sa powszechnie

Sunday, February 25th, 2018

Jako narzędzia stosowane są powszechnie frezy obwiedniowe, przeznaczone do obróbki uzębień kół metalowych. Należy zaznaczyć, że obróbka tymi narzędziami jest wysoce nieracjonalna, nie mają one bowiem odpowiednich elementów geometrycznych ostrzy, a przede wszystkim za małe kąty przyłożenia i natarcia. Obróbkę wykonuje się wyłącznie na frezarkach do metali. Obrabiarki te nie zapewniają jednak dostatecznie dużych zalecanych prędkości Skrawania. Najistotniejsze wskazania, dotyczące racjonalnego frezowania uzę— bienia kół zębatych z tworzyw sztucznych można sformułować w nastę7 pujących wariantach: I) Przez zrniany konstrukcyjne frezarki należy dążyć do przesunięcia zakresu ilości obrotów w kierunku ich zwiększenia. W znormalizowa131 nych frezach do obróbki metali należy wykonać korekcję, polegającą na: a) szlifowaniu kąta przyłożenia a do wartości 12+20 0 , przy pozostałych elementach bez zmian lub b) szlifowaniu kąta a do wartości 12+20 0 oraz kąta natarcia y do wartości 10+20 0 . 2) Przy stosowaniu normalnych frezarek do metali bez zmian konstrukcyjnych, jako narzędzia należy używać obwiedniowego freza składanego. Frez taki, mając dużą średnicę i dużą ilość ostrzy (z 15+20) Rys. 9.2. Zależność wysokości Rz nierówności od posuwu p podczas frezowania obwiedniowego uzębienia kół zębatych z: fenolowych laminatów tkanino— wy ch , 2 fenolowych laminatów drzewnych; R mierzono na walcu po— działowym, obróbka znormalizowanym frezem do metali, ilość zębów koła obrabianego z — 36, moduł 2,5, zęby proste. kat przyporu 200, prędkość skrawania v = 36 m/min umożliwia uzyskanie zalecanej prędkości skrawania i zwiększenie dokładności obróbki. Można więc dojść do wniosku, że nie ma potrzeby budowania specjalnych frezarek obwiedniowych do tworzyw sztucznych. Duże znaczenie ma dokładność wymiarowo-kształtowa zębów oraz gładkość powierzchni obrobionych. Na rys. 9.2 przedstawiono zależność wysokości Rz nierówności od posuwu, a na rys. 9.3 zależność mocy skrawania N od posuwu podczas frezowania obwiedniowego uzębienia kół zębatych z fenolowych laminatów tkaninowych i drzewnych. [patrz też: deska tarasowa, domek narzędziowy, tarasy drewniane ]