Przyklad 3 Okreslic predkosc skrawania podczas

Przykład 3 Określić prędkość skrawania podczas frezowania frezem tarczowym trójstronnym ze stali szybkotnącej fenolowego laminatu papierowego dla następujących warunków obróbki: a) T = 30 min, g 6 mm, p: 0,3 mm/ostrze, D 125 mm, b) T = 45 min, g 4 mm, p, —0,5 mm/ /ostrze, D 150 mm. Korzysta się z nomogramu przedstawionego na rys. 7.310. Odczytuje się: a) 320 m/min, b) 286 m/min. Licząc według zależności (7.22) i (7.23), otrzymuje się odpowiednio: 320 i 286 m/min. Na rys. 7.32 przedstawiono nomogramy do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów tkaninowych frezami ze stali szybkotnących. Nomogramy te zbudowane są według na-
stępujących zależności: nomogram, przedstawiony na rys. 7.32a, według wzoru (7.24), przedstawiony na rys. 7.32b według wzoru (7.25), a przed— stawiony na rys. 7.32c według wzoru (7.26). Budowa nomogramów i sposób posługiwania się nimi są podobne do opisanych poprzednio. Na rys. 7.33 przedstawiono nomogram do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych fre-
zami walcowymi o ostrzach z węglików spiekanych. Nomogram został sporządzony na podstawie wzoru (7.29). Nomogram zbudowany jest w następujący sposób: na osi rzędnych znajduje się, podobnie jak w nomogramach poprzednich, w skali logarytmicznej prędkość skrawania v, na osi odciętych kolejno gatunki węglików spiekanych i w skali logarytmicznej: okres trwałości ostrza T, posuw oraz średnica freza D. Na rys. 7.34, przedstawiono nomogram do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów tkaninowych fre zami walcowymi o ostrzach z węglików spiekanych. Nomogram został sporządzony na podstawie wzoru (7.29). Budowa nomogramu jest taka sama, jak poprzednio opisanego. Na rys. 7.35 przedstawiono nomogram do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych frezami tarczowymi trójstronnymi o ostrzach z węglików spiekanych gatunku BK4 wg rocT. [podobne: malowanie posadzki betonowej, goja gniezno, brico depot torun ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: goja gniezno malowanie posadzki betonowej oznaczenia na mapie ewidencyjnej