Działanie konstrukcji na fundament

Powiązanie konstrukcji z fundamentem. P0łaczenie konstrukcji z fundamentem może być trojakiego rodzaju: a) konstrukcja jest połączona z fundamentem przegubowo, co powoduje. że nie współpracuje ona bezpośrednio z fundamentem, a jedynie przekazuje nań naciski; przemieszczenia fundamentu nie powodują wówczas zmian stanu naprężenia w konstrukcji, ponieważ stanowi ona ustrój statycznie wyznaczalny, b) konstrukcja jest połączona z fundamentem w sposób sprężysty, co powoduje, że działania konstrukcji zależą od przemieszczeń fundamentów; ustalone zależności miedzy przemieszczeniami a oddziaływaniami muszą być uwzgledniane w obliczeniach statycznych, c) konstrukcja stanowi sztywny element stosunku do fundamentu, co powoduje ograniczenie przesunięć fundamentu w miejscu połączenia z konstrukcją. Siły zewnętrzne działające na fundament Siły działające na fundament składają się z sil czynnych oraz wywołanych przez nie i równoważących je sil biernych. Na siły czynne składają się: a. Obciążenia stale obciążenia o stałym działaniu i niezmiennej wartości w czasie wznoszenia i użytkowania budowli, będące wynikiem fizycznych właściwości ustrojów budowlanych lub stałego oddziały wania środowisk bezpośrednio na te ustroje działających. b. Obciążenia zmienne obciążenia o działaniu okresowym w czasie wznoszenia lub użytkowania konstrukcji bądź o zmiennej warto4ci. będące wynikiem sposobu użytkowania lub okresowego oddziaływania środowisk bezpośrednio na te ustroje działających, Wyróżnia sie trzy grupy obciążeń zmiennych: 1) obciążenia zmienne długotrwałe występujące w stosunkowo długich okresach lub wielokrotnie w krótkich okresach, 2) obciążenia zmienne krótkotrwałe występujące rzadko, w stosunkowo krótkim czasie, 3) obciążenia zmienne wyjątkowe będące wynikiem warunków powszechnie niespotykanych, a występujące przypadkowo w wznoszenia lub użytkowania konstrukcji. Szczegółowe informacje dotyczące obciążeń podane są w normie B-02009. Przy ustalaniu obciążeń należy przyjmować najmniej korzystne zestawienia wszystkich obciążeń możliwych w rozpatrywanym przypadku. [przypisy: remondis opole, średnice rur kanalizacyjnych, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remondis opole średnice rur kanalizacyjnych wiązanie krzyżykowe