Wplyw obciazenia wiatrem na nosnosc scian i obliczanie na sily poziome.

W przypadku, gdy konstrukcja budynku o ścianach monolitycznych nie spełnia wymagań wymienionych w p. 2.:.4.1, należy w obliczaniu sztywności przestrzennej budynku uwzględnić wpływ obciążenia wiatrem. Wypadkową Wy od obciążeń wiatrem działającą na strop jednej kondygnacji i przekazywaną na wszystkie przepony pionowe obliczamy ze wzoru. Wypadkowa W y rozkłada się na siły W 1, W 2 .. W n przypadające na poszczególne ściany poprzeczne, przy czym na wysokości stropów poszczególnych kondygnacji działają odpowiednio siły wi, wiI, wf . Poza przesunięciem poziomym wierzchołka ściany poprzecznej wskutek obciążenia wiatrem, występuje jeszcze przesunięcie wywołane odkształcalnością podłoża pod fundamentem ściany. Przy obliczaniu ugięć ściany obliczanej wg schematu wspornika należy uwzględnić wpływ sil poprzecznych: b) dla ścian z dużymi otworami schemat ramy o ryglach odkształcalnych w granicach szerokości otworów, c) dla ścian z małymi otworami schemat ramy z pominięciem odkształceń rygla. Jako ściany z małymi otworami uważa się przepony, w których szerokości otworów są mniejsze od 1/3 szerokości szerszych pasm słupowych i mniejsze od dwukrotnej wysokości rygli. Przy obliczaniu ścian z otworami o stosunku = 1,8+3,0 można stosować zastępcze momenty bezwładności netto, otrzymane przez podzielenie momentu bezwładności przekroju ściany, bez uwzględnienia otworów, przez odpowiedni współczynnik poprawkowy zależny od stosunku wymiarów ściany (H: B), szerokości i położenia otworów w ścianie. Przy obliczaniu ścian poprzecznych, współpracujących z podłużnymi należy przyjąć pole przekroju przyjętego schematu statycznego (np. przekrój dwuteowy, jeżeli włącza się do współpracy przylegające odcinki ścian zewnętrznych). Skręcanie przepon. W przypadku, gdy punkt zaczepienia wypadkowej reakcji przepon pionowych Wi nie pokrywa się z wypadkową od obciążenia wiatrem W y, występuje zjawisko skręcenia przepon pionowych, przy czym największe naprężenia skręcające występują w przeponach skrajnych. Moment skręcający Ms powoduje wzrost wartości sil Wj działających na przepony pionowe i obliczonych ze wzoru. Przy małych wartościach ramienia pary sił ax wpływ momentu skręcającego można pominąć. W budynkach o podłużnych i mieszanych układach konstrukcyjnych moment skręcający Ms należy przenieść na ściany pionowe o dwóch kierunkach, po uprzednim wyznaczeniu ramienia pary sil ay dla drugiego kierunku. W układach poprzecznych wskazane jest wprowadzenie, obok skrajnych przepon usztywniających, dodatkowych odcinków ścian pionowych w licu podłużnych ścian zewnętrznych, zdolnych do przejmowania części momentu skręcającego. [podobne: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę